Calimero CLUB

 

 


Regulamin programu lojalnościowego „CalimeroCLUB”

Kielce, 20 września 2015r.

§ 1

Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do kawiarni Calimero, których właścicielem jest maINVEST Mariusz Marzecki z siedzibą w Kielce 25-607 Kielce, przy ul. Bolesława Chrobrego 5,

 2. Organizator – maINVEST Mariusz Marzecki z siedzibą w Kielce 25-607 Kielce, przy ul. Bolesława Chrobrego 5, posiadająca numer statystyczny REGON 260309227, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9591671190,

 3. Kawiarnia – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polski, objęty Programem, należący do sieci kawiarni „Calimero”, których właścicielem jest Organizator; każda Kawiarnia może być w każdym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora; aktualna lista Kawiarni, objętych Programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.calimerocafe.pl.

 4. Uczestnik – klient Kawiarni, będący konsumentem i dokonujący zakupu usług gastronomicznych oraz produktów w Kawiarniach, spełniający wymogi niniejszego regulaminu.

 5. Karta Programu – karta oznaczona unikalnym kodem kreskowy EAN zawierająca zakodowane informacje, wydawana Uczestnikowi i umożliwiająca uczestnictwo w Programie,

 6. Strona internetowa – strona internetowa o adresie www.calimerocafe.pl wykorzystywana przez Organizatora w związku z Programem.

 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

 2. Program prowadzony jest w Kawiarniach oraz za pośrednictwem Strony internetowej w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora.

 3. Program rozpoczyna się w dniu 25 września 2015r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Ze względu na nieoznaczony czas trwania Programu, Organizator stosownie do art. 919 § 2 kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, za uprzednim 1miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz komunikatu w Kawiarniach.

 4. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Kawiarniach.

§ 3

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które otrzymały w Kartę Programu oraz spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.

 2. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres: maINVEST Mariusz Marzecki z siedzibą w Kielce 25-607 Kielce, przy ul. Bolesława Chrobrego 5. Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z Karty Programu.

 3. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym pracownicy Kawiarni) oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. 4.Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 5 niniejszego regulaminu. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.

 4. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów na Karcie Programu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i blokadzie Karty Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając jednocześnie numer telefonu pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. W przypadku Uczestników, którzy nie dokonali rejestracji, powiadamiani oni będą przez pracowników Kawiarni. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup i stanowiących podstawę przyznania punktów na Karcie Programu. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4

Zasady Programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów usług lub produktów w Kawiarniach i rejestrując zakup w Kawiarni, w której został on dokonany.

 2. 2. Rejestracja zakupu wymaga okazania przez Uczestnika Karty Programu pracownikowi Kawiarni bezpośrednio przed dokonaniem zakupu zapłaty rachunku. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie informatycznym.

 3. Za każdy zarejestrowany zakup Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Punkty przyznawane będą według zasady, że każde 1 zł (słownie: jeden złoty) wydane w Kawiarni oznacza 2 punktów w Programie.

 4. Uzyskane przez Uczestnika punkty w Programie mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody z katalogu nagród, stosownie do liczby posiadanych punktów. Punkty z różnych Kart Programu nie podlegają sumowaniu.

 5. Nagrody w Programie stanowią wybrane przez Organizatora produkty lub usługi gastronomiczne dostępne w Kawiarni, w której Uczestnik dokonuje wymiany punktów na nagrodę, chyba że co innego wynika z treści niniejszego regulaminu. Nagród w Programie nie stanowią vouchery (karty prezentowe) dostępne w Kawiarni.

 6. Na potrzeby Programu każdy 1 (słownie: jeden) punkt zarejestrowany na Karcie Programu stanowić będzie równowartość 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

 7. Uczestnik może dokonać wymiany punktów uzyskanych w Programie poprzez wskazanie wybranej nagrody i okazanie pracownikowi Kawiarni Karty Programu, celem odliczenia stosownej liczby punktów od punktów uzyskanych przez Uczestnika w Programie. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe przy pomocy punktów zebranych w Programie. Wydanie nagród stanowi sprzedaży produktów lub usług gastronomicznych obgiętych rabatem. Warunkiem otrzymania nagrody jest opłacenie wartości produktu lub usługi gastronomicznej w specjalnej cenie 1grosz (słownie jeden grosz).

 8. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania u pracownika Kawiarni.

 9. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.

 10. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiających uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu albo wyłącznie dla Uczestników któż wyrazili zgodę na otrzymywanie ofert marketingową droga mailową oraz/lub SMSową. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą w Kawiarniach oraz za pośrednictwem strony internetowej, wiadomości mailowych lub tekstowych SMS.

 11. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.

 12. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

§ 5

Karta Programu

 1. Karta Programu jest własnością Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Programu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu. Punkty posiadane na różnych Kartach Programu nie będą podlegać sumowaniu.

 2. Karta Programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. Posiadanie Karty Programu jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w Programie, a w szczególności do zbierania punktów oraz otrzymywania świadczeń w ramach Programu.

 4. Karta Programu nie jest kartą bankomatową, płatniczą lub kredytową.

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane przez Uczestnika w formie pisemnej na adres: maINVEST Mariusz Marzecki ul. Bolesława Chrobrego 5, 25-607 Kielce. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.

 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 3. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7

Dane osobowe i przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz posiadania Karty.

 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie podanym przez Uczestnika Programu w Formularzu Zgłoszeniowym do programu.

 4. Organizator zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzaniadanych osobowych Uczestników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebieusług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 5. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, Uczestnik może otrzymywać od Organizatora bezpłatny newsletter zawierający informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), w szczególności zawierający informacje o produktach, eventach, konkursach akcjach promocyjnych Organizatora, w tym przeprowadzanych we współpracy Organizatora z jego kontrahentami.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora.

 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji Karty Programu oraz realizacji uprawnień wynikających z Karty Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 8. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 9. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika, poprzez: 1) wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej, w przypadku zmiany adresu email, lub 2) przesłania wypełnionego formularza zmiany danych osobowych, stronie internetowej oraz w kawiarni, w przypadku zmiany imienia, nazwiska, kodu pocztowego, hasła lub innych danych osobowych.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Kawiarni oraz na Stronie internetowej. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z Programem.

 2. Wszelka korespondencja związana z Programem, powinna być kierowana na następujący adres: maINVEST Mariusz Marzeckiul. Bolesława Chrobrego 5 25-607 Kielce, z dopiskiem „Calimero club”. O dotrzymaniu terminu nadesłania korespondencji decydować będzie data nadania przesyłki (w przypadku korespondencji nadsyłanej pocztą data stempla pocztowego), chyba, że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu. Organizator nie zwraca korespondencji nadesłanej w związku z Programem.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodekspostępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego regulaminu lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Organizatora, a także w celu usprawnienia działania Strony internetowej i obsługi Programu, poprawy ochrony prywatności Uczestników i zapobieganiu nadużyciom.

 6. O zmianie regulaminu Organizator powiadamia Uczestników na adres email. Informacja o zmianie regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na Stronie internetowej.

 7. Zmieniony regulamin wiąże Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od datypowiadomienia o zmianie regulaminu. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje w sposób określony w § 3 ust. 2.

 

 


Zasady przetwarzania danych osobowych w CalimeroCLUB

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest maINVEST Mariusz Marzecki ul. B. Chrobrego 5 25-607 Kielce (dalej „My” albo„Calimero Café”)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: calimerocafe@gmail.coml,

adres pocztowy:  maINVEST Mariusz Marzecki ul. B. Chrobrego 5,  25-607 Kielce

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji do programu lojalnościowego CalimeroCLUB

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Calimero Café?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe  w celu:

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś lub drogą elektroniczną na adres kawiarniakielce@gmail.com Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Calimero Café w zakresie przetwarzanych danych?

W każdym momencie możesz uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także możesz zażądać dostarczenia kopii Twoich danych, jakie posiadamy. Możesz zażądać poprawy swoich danych osobowych (zarówno w przypadku błędnych danych, jak i konieczności poprawy), usunięcia ich z naszego systemu (jeśli nie mamy podstaw do dalszego ich przetwarzania), lub ograniczenia przetwarzania. Możesz zażądać przekazania Twoich danych wybranemu przez siebie administratorowi. Zrobimy to w przypadku, jeśli będzie to technicznie możliwe zachowując wymagane standardy bezpieczeństwa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Twoje dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez Nas, nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

 
Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o polityce dotyczącej cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij